ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με την υπ΄αριθμ. 17η/10-7-2019 (θέμα 6ο) απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να μισθώσει  χώρο στέγασης  του ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, για δύο έτη.