ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΕΤΗ

Διαγωνισμοί | 09/12/2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /6.11.2019 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης », με CPV 90911200-8, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) . Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 82593.