ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   27 /2020


ΕΙΔΟΣ:  Αντικατάσταση εξωτερικών περιφερειακών φωτιστικών σωμάτων του Νοσοκομείου

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την αντικατάσταση εξωτερικών περιφερειακών φωτιστικών σωμάτων του Νοσοκομείου (CPV 31520000-7)
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια.
          Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

 

 

Αρχεία: