ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 22η/4.10.2012 απόφασης  του προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Προϋπολογισμός δαπάνης 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%

Αρχείο: