Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου

Στα νότια του νησιού βρίσκεται το  ξακουστό, από το ούζο του, Πλωμάρι. Ο δήμος Πλωμαρίού έχει πληθυσμό 7.349 κατοίκων και είναι η  δεύτερη σε μέγεθος πόλη του νησιού, γραφική και πανέμορφη. Τα σπίτια του απλώνονται αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι του. Κάποτε έντονα βιομηχανοποιημένο, σήμερα καθαρά αγροτικό και τουριστικό, χωρίς όμως να χάνει, ούτε στο ελάχιστο, το ιδιαίτερο παραδοσιακό χρώμα του και το γνήσιο χαρακτήρα των κατοίκων του.

Τηλ. επικοινωνίας: 22520-31111.

 

Το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου συστάθηκε έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 1397/83  « Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α/83)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α/85)
 3. Την αρ. 6474/30-6-88 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομικών  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον  Υφυπουργό Οικονομικών « (ΦΕΚ 451/τ. Β/88΄) αποφασίστηκε με κοινή απόφαση Α3α/οικ. 6590/86 «Σύσταση Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου Ν. Λέσβου» (ΦΕΚ 229/Β/86) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Ως αποκεντρωμένες μονάδες του Κ. Υγείας Πλωμαρίου Ν. Λέσβου συστήθηκαν τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία:

 1. Περιφερειακό Ιατρείο 24ωρης ετοιμότητας Παπάδου με έδρα την κοινότητα Παπάδου  που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Κοινοτήτων  Μεσαγρού, Περάματος και Πλακάδου. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Ιατρός. Τηλ. επικοινωνίας: 22510-82209.
 2. Περιφερειακό Ιατρείο Ακρασίου, με έδρα την κοινότητα Ακρασίου που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Κοινοτήτων  Νεοχωρίου και Αμπελικού. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Ιατρός. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-22225.
 3. Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοχωρίου με έδρα την κοινότητα Παλαιοχωρίου που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του. Υπηρετεί ένας Αγροτικός. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-93333.
 4. Περιφερειακό Ιατρείο Πλαγιάς με έδρα την κοινότητα Πλαγιάς που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του,  καθώς και την περιοχή της κοινότητας Τρυγώνα. Υπηρετεί ένας Αγροτικός. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-32044.
 5. Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου με έδρα την κοινότητα Σκοπέλου που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του,  καθώς και την περιοχή της κοινότητας Παλαιοκήπου. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Γενικής Ιατρικής. Τηλ. επικοινωνίας: 22510-82433.
 6. Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου με έδρα το Δήμο Αγιάσου που εξυπηρετεί την περιοχή του Δήμου – έδρας του. Υπηρετούν τρείς Αγροτικοί. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-22225.
 7. Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου με έδρα το Ιππειος που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, και τις περιοχές των Κοινοτήτων. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Ιατρός. Τηλ. επικοινωνίας: 22510-93150.
 8. Περιφερειακό Ιατρείο Κ. Τρίτους και Λ. Μύλων. Τηλ. επικοινωνίας: 22510-93955.
 9. Περιφερειακό Ιατρείο Λουτρών στο οποίο υπηρετούν 2 αγροτικοί Ιατροί (1 Γενικής Ιατρικής και ένας 5ετής αναπληρωτής. Τηλ. επικοινωνίας: 22510-91215.
 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Κέντρο Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία του αποτελεί ενιαία Διεύθυνση και απαρτίζεται από:

Ιατρεία:

 • Γενικής Ιατρικής
 • Παιδιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Μικροβιολογικό

Τα Ιατρεία αυτά πλαισιώνονται από γιατρούς  κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις που έχουν συσταθεί με την αρ. Α3α/οικ. 6590/8-4-86 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 229/Β/86) και κατανέμονται ως εξής:

Δ/ΝΤΗΣ

ένας (1)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

τρείς (3) ΕΑ΄, ένας (1) ένας ΕΒ΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ένας (1) Επιμ. Α΄

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Υπηρετούν ένας ΕΑ΄ και ένας (1) ΕΒ΄

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ένας (1) ΕΑ΄

Στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου υπηρετούν τέσσερις (4) Αγροτικοί Ιατροί. Χωρίς ειδικότητα προς εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ

4

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ

3

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

0

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

0

ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

0

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

4

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

5

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

2

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

1
Βρίσκεται εδώ