ΕΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ.31η/29-11-2018 (θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Σύστημα ασφαλούς απόρριψης κυτταροστατικών », (CPV :33100000-1). Προϋπολογισμός δαπάνης 4.273,50 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 11-1-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος Καριωτέλλης Παναγιώτης τηλ. 22513-51352. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ