ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 15η /24-8-2020 (θέμα 14ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων της Κεντρικής Αποστείρωσης , (CPV :33100000-1).

Προϋπολογισμός δαπάνης 32.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.