ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 33η /17-12-2019 (θέμα 55ο) απόφασης ΔΣ,  επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό αερίων αίματος με ταυτόχρονη μίσθωση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. (CPV :33696300-8).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α