ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 22η /5-9-2017 (θέμα 2ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου ΜΤΕΝΣ ΚΕΦΙΑΠ Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για σαράντα πέντε  (45) μέρες. (CPV :90910000-9)
         Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.