ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια των υπ’ αριθμ. 2η /21-1-2019 (θέμα 47ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου,για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV : 39221100-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 39.203,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 12-03-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος. Ψωμάς Ανδρέας τηλ. 2251351361 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ