ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 31η /29-11-2018 (θέμα 17ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Εξωτερικού Βηματοδότη (CPV :33182210-4). Προϋπολογισμός δαπάνης 2.564,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 15-1-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Γιαννιός Παναγιώτης τηλ. 2251351356. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ