ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 8η /8-3-2019 (θέμα 35ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης του συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV :51700000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 9.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 23-4-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα. Μαλλιαρού Σοφία τηλ. 2251026390. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α/Α

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ