ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 2η /19-1-2018 (θέμα 13ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου στην θέση Πετραλώνια Θερμής  έκτασης 8,099 στρεμμάτων για τρία έτη.
         Ελάχιστο όριο προσφοράς, με το οποίο θα ξεκινήσει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση, είναι 600€ μηνιαίως.