ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Το Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της  υπ’ αριθμ. 21η/24.08.2018 ( θέμα 4ο) απόφασης Δ.Σ, επαναπροκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής  για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Αιμοδυναμικού Τμήματος )  ια τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Προϋπολογισμός δαπάνης  615.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α. 24%.