ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 2η /7.4.2020 (θέμα 53ο) απόφασης Δ.Σ., επαναπροκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της πλύσης του ιματισμού του Νοσοκομείου Μυτιλήνης », με CPV 98310000-9, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) . Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 92357. Προϋπολογισμός δαπάνης 312.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 1/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην αρμόδια υπάλληλο κα Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ