ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση επισκευής - αντικατάστασης δικτύου παροχης υδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5) για ένα έτος, (CPV :45330000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κος Νικέλλης Στυλιανός τηλ. 2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ