ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στη ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’» Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Διοικητής

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

Αρχείο: