ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 61/2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

 Αναφορικά με  την  υπ΄αριθμ 61/2018 διακήρυξη

του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωληναρίων - φιαλιδίων - πιπετών  διευκρινίζουμε τα κάτωθι: