ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Αρχείο: