ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 45-2017 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ

Αναφορικά με την υπ΄αριθμ 45/2017 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου γαι την παροχή υπηρεσιών προσωπικού εστίασης, , διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
1. Στο άρθρο 16 παρ. 16.8 αναφέρεται “οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας επτά (7) μήνες .”αντί του ορθού “οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας πέντε (5) μήνες”
2. Στο άρθρο 17 παρ. Α2 όπου αναφέρεται εκ παραδρομής η λέξη “ υπάλληλοι καθαριότητας” , το ορθό είναι “ υπάλληλοι τραπεζοκομίας”.
3. Στο άρθρο 17 παρ. Β2 αναφέρεται “Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη των κριτηρίων και των άλλων χαρακτηριστικών του διαγωνιζόμενου τόσο για την αποδοχή όσο και για την αξιολόγηση – βαθμολόγησή του, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Απλές φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.” Η παράγραφος αυτή διαγράφεται.
4. Στο άρθρο 10 παρ. 10.3 αναφέρεται “ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής’” αντί του ορθού “Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει”
5.Στο άρθρο 19 παρ.19.1.5.1. αναφέρεται “ Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης “ αντί του ορθού “ Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης”

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΙΓΝΑΤΗΣ ΣΑΚΑΛΗΣ