ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  65 /2019

ΣΥΝΟΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής

του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια Συριγγών   για ένα   (1) έτος, για τις

ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».