ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 49/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια

αντιδραστηρίων προσδιορισμού ομάδων αίματος, δοκιμασιών συμβατότητας και λοιπών ανοσοαιματολογικων

εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό αυτόματο αναλυτή   για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»