ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 58 /2018

 (α/α συστ. 66209)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία

δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη ή τις υπηρεσίες που τυχόν θα

είναι ενταγμένα σε αυτό, την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr

Αρχεία: