ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   67/2018

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

(η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια Σκουφιών και Μασκών

  για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».