ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από σχετικά αιτήματα των αρμοδίων ιατρών και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 6η/16-05-2018 (Θέμα 1ο) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών Μοσχευμάτων (σπογγώδη τρίμματα) (CPV: 33183100-7), για δημιουργία παρακαταθήκης, με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Αρχείο: