ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 20/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Eίδος : Προμήθεια  κασετών φακοθρυψίας και λοιπού οφθαλμολογικού υλικού με συνοδό εξοπλισμό.
   
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας και λοιπού οφθαλμολογικού υλικού με συνοδό εξοπλισμό,  για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και  στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.