ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 46/2017

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωση

την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου),

για την προμήθεια ενός εύκαμπτου βιντεοβρογχοσκοπίου με παράλληλη απόσυρση του παλαιού

τύπου Pentax EB-1970 , για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

 

Αρχείο: