ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  17/2018

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι

υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια Ειδών Ενδυσης - Υπόδησης  

  για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Αρχείο: