ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   24 /2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

   ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια αντιδραστηρίων για τη μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης  , με συνοδό εξοπλισμό.            

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια:

Αντιδραστηρίων για τη μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με συνοδό εξοπλισμό

για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».