ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   68/2018

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανίχνευσης Μυκοβακτηριδίου Φυματίωσης  με συνοδό εξοπλισμό  για ένα (1) έτος , για τις ανάγκες της Αιμοδοσίας  του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».