ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 31η /16-10-2017 (θέμα 58ο) απόφασης ΔΣ,

επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά,  για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου στην θέση

Πετραλώνια Θερμής  έκτασης 8,099 στρεμμάτων για τρία έτη.