ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 57/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής

του παρατηρητηρίου), για την Ανάθεση Υπηρεσιών σε Εσωτερικό Ελεγκτή  για ένα   (1)

έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».