ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,  για «Υπηρεσίες συμβούλων

για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων

(GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) (CPV: 48311000-1) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000€ πλέον ΦΠΑ