ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 63/2019

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ

ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την  Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”»,