ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  7/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης των Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας  

του Νοσοκομείου για ένα έτος.