ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   34/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου),

για την προμήθεια Σετ Παρακέντησης fistula & Βελονών fistula   για ένα   (1) έτος,

για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».