ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 55/2019

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Eίδος: Προμήθεια φορητού συστήματος υπερηχοτομογραφίας

           καρδιολογικής χρήσης .