ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 33/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ”, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακόσια εξήντα

τέσσερα  ευρώ και δέκα λεπτών (2.564,10 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.