ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  6/2019

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για

την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια φυσιοχημικής ανάλυσης ούρων, με συνοδό εξοπλισμό

για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».