ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΥΡ. 4/2019

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α/Α ΣΥΣΤ.ΕΣΗΔΗΣ 70462

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΜΠΜΑ ΓΙΑ  (1) ΕΤΟΣ.