ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  62/2018
                     Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης
«Προμήθειας με μορφή μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης τους»