ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.   12/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την

Υποστήριξη Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Νοσοκομείου   για δύο (2) έτη.