ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 34/2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου τιμών και απαιτείται να αναφέρεται στην προσφορά η τιμή και ο κωδικός καταχώρησής του σε αυτό) για την προμήθεια κρέατος (νωπού- κατεψυγμένου)  και ψαριών  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του κειμένου της διακήρυξης χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.vostanio.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο Διαγωνισμοί.

Αρχείο: