ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  35/2019    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Eίδος : Προμήθεια διαλυμάτων αιμοκάθαρσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου),

για την προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης   για ένα (1) έτος , για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν.

του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».