Συλλογή προσφορών για την ανάθεση συντήρησης και επισκευής της πισίνας του ΚΕΦΙΑΠ

Διαγωνισμοί | 21/01/2021

Συλλογή προσφορών  με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης   και επισκευής της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ για ένα έτος.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια και  στον Ελληνικό Τύπο.
            Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.