Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεστ ανοσοκαθήλωσης με συνοδό εξοπλισμό

Διαγωνισμοί | 12/04/2021

    Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 4η/2-3-2021 (θέμα 14ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τεστ ανοσοκαθήλωσης με συνοδό εξοπλισμό για ένα έτος, (CPV :33696500-0).  Προϋπολογισμός δαπάνης 8.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.