Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων λευκαφαίρεσης

Διαγωνισμοί | 27/01/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 28η/29-12-2020 (θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φίλτρων λευκαφαίρεσης για ένα έτος, (CPV :33141500-5).

Προϋπολογισμός δαπάνης 42.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.