Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής –μεταφοράς – διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων

Διαγωνισμοί | 16/07/2021

               Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 16η/9.07.2021 (θέμα 2ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της αποκομιδής –μεταφοράς – διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για τρείς (3) μήνες.   Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%