Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια θρεπτικών υλικών

Διαγωνισμοί | 28/01/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 28η/29-12-2020 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια θρεπτικών υλικών για ένα έτος, (CPV :33696500-0).

Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.