Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια συσκευών έγχυσης ορών

Διαγωνισμοί | 15/04/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 4η/02-03-2021 (θέμα 22ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συσκευών έγχυσης ορών, για ένα έτος, (CPV :33140000-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 23.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.